วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ

โครงการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง .ราชบุรี  ในการอบรมครั้งนี้
วิทยากรการให้ความรู้เรื่องแผนการสอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ (อ.วรรธน์)
วิทยากรการให้ความรู้เรื่องเว็บบล็อก     อ.สุจิตตรา  จันทร์ลอย (อ.แจ๊ค)
                                                  อ.สุธิดา   ชูเกียรติ  (อ.แอม)
โดยโรงเรียนที่ได้เข้าอบรม ได้แก่
1. โรงเรียน...............
2. โรงเรียน...............
3. โรงเรียน..................

แนะนำมหาลัยจอมบึง

ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๙๗  เดิมมีชื่อว่า ”วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง”(Chombueng Village Institute) โดยก่อตั้งเป็นสถานศึกษาตามแนวคิด  "วิทยาลัยหมู่บ้าน"
ของประเทศตุรกีมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง ๔ ประการคือ

๑. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา  โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษาเป็นอันดับแรกเมื่อศึกษาสำเร็จแล้วให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน
๒. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาครูให้รักอาชีพครูโดยผ่านการศึกษาเล่าเรียนและฝึกงานหลายแบบ  เพื่อนำความรู้ความชำนาญไปลงมือปฏิบัติได้
๓. เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคมโดยอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยคือการเคารพนับถือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีสติ
๔. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง  ในระยะแรกวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนหลักสูตร ๕ ปี  โดยรับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารจากทั่วประเทศซึ่งสำเร็จชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๗ เข้าเรียนเมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาอ่านเพิ่มเติม

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ สุจิตตรา  นามสกุล จันทร์ลอย
ชื่อเล่น อ.แจ๊ค
ภูมิลำเนา  กาญจนบุรี
ตำแหน่ง  อาจารย์สาขาเทคโนฯ
สอน   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
e-mail :  chantra3008@gmail.com